Arbeidsconflicten door gebruik social media

pEenwerknemerdieopFacebooknegatiefcommuniceerdeoverzijnwerkgeverwerddaarvoorontslagenEnookzijnerenkelezakenbekendvanwerknemersdiezichziekhaddengemeldmaardievervolgensopFacebookenTwitterlietenwetendatzijbezigwarengeweestmetallerleiactiviteitenDatliepinderdaadnietgoedafvoordebetrokkenwerknemersEeacutendingiszekerhetverbiedenvansocialmediaiseenhopelozezaakAlswerkgeverkunjeditwillentegenhoudenmaarhetisvechtentegendebierkaaiHetisdaaromzinvolleromopzoektegaannaarmanierenwaaropzowelwerkgeveralswerknemersprofiterenvansocialmediappTipppHoudaltijdrekeningmetdeprivacyvanwerknemersMaarweesookondubbelzinnigoverdedreigingvaneenmogelijkgeschaadbedrijfsbelangdoornegatieveuitlatingenopsocialmediaHetisdaaromverstandigomeenbedrijfsprotocoloptestellenwaarinstaatwatmedewerkersopsocialmediabijbenaderingwelennietmogenzeggenoverhetbedrijfwaarzewerkenDoorhierinookmetexplicietevoorbeeldentewerkenzouhetmogelijkmoetenzijnomditbesefbijiedereentussendeorentekrijgenLastbutnotleastweesduidelijkoverdearbeidsrechtelijkeconsequentiesbijovertredingvanhetprotocolp